REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU LECZNICZEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej E-MEDICARE Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonkach na ul. Marzycieli 20J/1(KRS nr: 0001083681, NIP: 5130292216, REGON: 52758191900015 wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o numerze 000000274122 jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, działającym w formie spółki prawa handlowego (zwana dalej „Podmiotem leczniczym”).

 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej E-MEDICARE sp. z o.o. działa na podstawie:

  a) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 t.j. z późn. zm.).

  b) Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 t.j. z późn. zm.).

  c) Aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  d) Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę małopolskiego pod numerem 000000274122, zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

  e) Innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Siedziba Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE. sp. z o.o. znajduje się w Zielonkach, ul. Marzycieli 20J/1 , 32-087 Zielonki TEL 883-227-227

  2.Zakres przedmiotowy Regulaminu
  Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym, a w szczególności:

  a) nazwę podmiotu;

  b) cele i zadania Podmiotu leczniczego;

  c) strukturę organizacyjną Podmiotu leczniczego;

  d) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  e) miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;

  f) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Podmiotu leczniczego;

  g) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego m.in. pod względem diagnostyczno-leczniczym.

  h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

  i) prowadzenie dokumentacji medycznej;

  j) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  k) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Podmiotu leczniczego;

  l) warunki pobierania odpłatności za organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

  3.Słownik pojęć podstawowych

       Użyte w regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

 1. Osoba wykonująca zawód medyczny– osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

 2. Pacjent– osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Pacjentem Podmiotu leczniczego jest zarówno osoba dorosła, jak i osoba małoletnia. W przypadku pacjenta małoletniego znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które dotyczą jego reprezentowania lub współdziałania z jego przedstawicielem ustawowym/opiekunem faktycznym.

 3. Świadczenie zdrowotne– działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 4. Podmiot leczniczy Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE

 5. Kierownik Podmiotu leczniczego – pełniący jednocześnie funkcję Członka Zarządu Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE sp. z o.o.


  4. Cele i zadania Podmiotu leczniczego
  Celem Spółki jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez uprawnione do tego osoby oraz promocję zdrowia, a także prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

  Spółka prowadzi szeroko rozumianą działalność leczniczą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności.

  Zadaniami Spółki są:

a)udzielanie świadczeń zdrowotnych,
b)udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
c)kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację;
d)zlecanie badań diagnostycznych, orzekanie o stanie zdrowia, o czasowej niezdolności do pracy,
e)diagnostyka i poradnictwo;
f) edukacja pacjentów
g) promowanie zdrowia.

5. Struktura organizacyjna Podmiotu leczniczego

W ramach prowadzonej działalności Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych. Jej struktura pozostaje ujednolicona natomiast siedziba znajduje się w Zielonkach, ul. Marzycieli 20J/1

 Struktura Podmiotu Leczniczego przedstawia się następująco:
a) Kierownictwo w postaci zarządu spółki Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE, która jako kapitałową spółką prawa handlowego, została utworzona przez wspólników, zaś do jej reprezentacji wyznaczony został zarząd.
Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście w Krakowie pod numerem wpisu 0001083681
b) Lekarze.

Do kompetencji i zadań kierownictwa należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego;
b) reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz;
c) tworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
d) podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących działalności Podmiotu Leczniczego, stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.

Do kompetencji i zadań lekarzy należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja Pacjentów, promocja zdrowia.

Lekarze podlegają w zakresie organizacyjnym kierownictwu.

Kierownictwo oraz lekarze współdziałają ze sobą w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego oraz prawidłowości realizowanych świadczeń zdrowotnych.

Usługi księgowe, prawne, administracyjne i inne są prowadzone dla Podmiotu leczniczego przez podmioty trzecie.

Podmiot leczniczy może posługiwać się wyróżniającym go znakiem towarowym.

6.Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Zgłoszenie konsultacji: Pacjent rozpoczyna proces udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej serwisu pod adresem www.marihuana24.pl. Poprzez złożenie zgłoszenia usługi, Pacjent akceptuje postanowienia regulaminu świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych. Po złożeniu zgłoszenia, Pacjent otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail.

 2. Analiza formularza przez lekarza: Lekarz dokonuje analizy przesłanego przez Pacjenta formularza i podejmuje decyzję o kontakcie z Pacjentem w celu przeprowadzenia konsultacji zdalnej.

 3. Konsultacja zdalna: Lekarz kontaktuje się z Pacjentem, wykorzystując systemy teleinformatyczne lub komunikatory internetowe, w celu przeprowadzenia konsultacji zdalnej.

 4. Wystawienie recepty lub zwolnienia: Na podstawie przeprowadzonej konsultacji lekarz podejmuje decyzję o wystawieniu e-recepty.

 5. Dostarczenie e-recepty: E-recepta zostaje wysłana jako wiadomość SMS na wskazany numer telefonu Pacjenta lub na adres e-mail Pacjenta

 6. Dostarczenie e-zwolnienia: E-zwolnienie jest przesyłane na adres e-mail Pacjenta i jest dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta.

 7. Informacje na temat recept na leki typu „medyczna marihuana”.

  1. Leki przepisywane są przez lekarza w formie e-recepty.

  2. Termin realizacji recepty wynosi bezwarunkowo 30 dni od daty jej wystawienia.

  3. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający medyczną marihuanę podaje się, oprócz danych wymaganych dla wszystkich recept, sumaryczną ilość środka odurzającego.

  4. Na preparaty zawierające medyczną marihuanę lekarz może wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

  5. Ilość leku na jednej recepcie na medyczną marihuanę jest ściśle powiązana z indywidualnymi potrzebami pacjenta. Lekarz może jednorazowo przepisać dawkę odpowiadającą 90-dniowemu zapotrzebowaniu.

  6. Pacjent może posiadać ilość medycznej marihuany niezbędną do kontynuacji terapii, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Taka regulacja ma na celu zapewnienie ciągłości leczenia, jednocześnie ograniczając ryzyko nadużywania oraz nielegalnego dystrybuowania leku.

  7. Recepta na lek zawierający środek odurzający jakim jest medyczna marihuana lub preparat zawierający te środki lub substancje nie może być wystawiona z odroczeniem jej realizacji poprzez zawarcie na/w niej daty realizacji „od dnia”, zgodnie z brzmieniem art. 96a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Odnosi się to nie tylko do recept na leki o kategorii dostępności „Rpw”, ale też na leki innych kategorii dostępności zawierające w swoim składzie środek odurzający.

  8. Podczas wizyty pierwszorazowej lekarz może wypisać łącznie nie więcej jak 15g suszu i pod warunkiem, że taka ilość preparatu nie przekroczy 90-dniowego indywidualnego zapotrzebowania Pacjenta. Chyba, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej lekarz zadecyduje inaczej, ale pod warunkiem, że przepisana ilość nie przekroczy 90-dniowego, indywidualnego zapotrzebowania Pacjenta.

  9. Dostarczona przez Pacjenta dokumentacja medyczna może stanowić dla lekarza rekomendację, jednak nie może stanowić podstawy do bezwzględnego żądania wystawienia recepty, zwiększenia dawkowania lub ilości przepisanego preparatu.

 

 1. Świadczenia refundowane: Świadczenia medyczne oraz wszystkie e-recepty oraz e-skierowania wystawiane przez lekarzy współpracujących lub pracujących w podmiocie leczniczym nie podlegają refundacji i odpłatność wynosi 100%

 2. Lekarz w ramach świadczenia zdrowotnego świadczonego przez podmiot leczniczy NZOZ e-medicare sp z o.o. nie przepisuje leków opioidowych oraz benzodiazepin.

 3. Czas realizacji usługi: Usługa telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu. W dni powszednie w godzinach 8:00 – 23.30, a w niedziele i święta w godzinach 8.00-23.00, w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia i opłacenia usługi przez Pacjenta. W przypadku braku dostępności lekarza w tym okresie, Pacjent zostaje niezwłocznie poinformowany, a czas wykonania usługi nie może przekroczyć 72 godzin. Zazwyczaj jednak kontakt z lekarzem nie przekracza 12minut.

 4. Odmowa wystawienia recepty: Jeśli nie ma wskazań medycznych lub występują przeciwwskazania, albo tożsamość Pacjenta budzi wątpliwość, to lekarz może odmówić wystawienia e-recepty, informując Pacjenta o powodzie odmowy, odnotowuje odmowę w dokumentacji medycznej i informuje Pacjenta gdzie może uzyskać pomoc. W takim przypadku opłata za konsultację jest zwracana na wniosek Pacjenta bez zbędnej zwłoki.

  7. Prawa i obowiązki pacjenta

  1.Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

  2.Przy pierwszej wizycie w podmiocie leczniczym NZOZ e-medicare Sp. z o.o. Pacjent podczas dokonywaniu czynności rejestracyjnych zobowiązany jest także wypełnić i przesłać:

a) oświadczenie: upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Niewypełnienie oświadczenia przez Pacjenta oznacza odmowę udzielenia upoważnienia

b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Niewypełnienie oświadczenia przez Pacjenta oznacza odmowę udzielenia upoważnienia.

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak takiej zgody wyłącza możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego.

3. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością.

6. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w sposób dla niego zrozumiały, a w przypadku niepomyślnych rokowań informacja winna być przekazana z taktem i rozwagą. Na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielać mu pełnej informacji. Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za zgodą pacjenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe.

7. Pacjent ma prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji terapeutycznych dotyczących jego zdrowia poprzez:
a) uzyskanie prostej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji na temat potencjalnego ryzyka i spodziewanych korzyści, a także możliwości zastosowania innego postępowania terapeutycznego oraz skutkach w przypadku odmowy zastosowania proponowanego postępowania medycznego,
b) każdorazowe wyrażanie zgody na postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne. Podjęcie działań medycznych bez zgody pacjenta jest możliwe tylko w razie wyższej konieczności (ratowania życia). Prawo wymienione powyżej obowiązuje w sposób ograniczony w przypadku niedorozwoju umysłowego pacjenta lub innych zaburzeń psychicznych, nieleczenie, których może zagrozić pacjentowi lub otoczeniu;
c) innych sytuacji, w których prawo przewiduje ograniczone swobody decydowania pacjenta.

8. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe akty prawne, regulaminy dot. wykonywania określonego zawodu.

9. W przypadku nieprzestrzegania przez pacjenta postanowień niniejszego Regulaminu, pacjentowi może zostać odmówione udzielenie świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu pacjenta.

10. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która zawiera przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności.

11. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych Podmiotu leczniczego ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika podmiotu leczniczego.

12. Pacjent ma prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym mu świadczeń zdrowotnych, jak i bezpośrednio kierować je do Kierownika Podmiotu Leczniczego. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

Kierownik Podmiotu Leczniczego infolinia 883-227-227

13. Kierownik Podmiotu leczniczego zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

8. Warunki współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Podmiotu leczniczego

 1. Kierownik Podmiotu leczniczego może powierzyć wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez Podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

  Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 2. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro pacjenta, Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, a w szczególności w obszarze:

  a) Zapewnienia prawidłowej i szybkiej diagnostyki;

  b) Kompleksowego i skorelowanego leczenia pacjentów;

  c) Pełnej pielęgnacji pacjentów;

  d) Gwarancji dyskrecji i poszanowania intymności pacjenta;

  e) Ochrony danych osobowych pacjenta.

  9. Prowadzenie dokumentacji medycznej i opłaty za jej udostępnianie
  1.Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020, poz. 666 z dn. 14.04.2020).

  2.Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

  3.Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

  b) podmiotom udzielającym świadczeń́ zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń́ zdrowotnych;

  c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań́, w szczególności kontroli i nadzoru;

  d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

  e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

  f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

  g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

  i) zakładom ubezpieczeń́, za zgodą pacjenta;

  j) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń́ zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

  k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;

  l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  a) przez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, w tym również na nośnikach elektronicznych,

  b) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru.

 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 5. Za wydanie dokumentacji medycznej nie może być pobierana opłata w przypadku, gdy pacjent zwraca się o nią po raz pierwszy.

 6. Stawki za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej wynoszą:

  a) 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

  b) 10,04 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona),

  c) 2,00 zł – za informatyczny nośnik danych.

  10.Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych
  1.Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na powyższe, nie ma znaczenia fakt, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, które uprawnia go do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

  2.Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne:

  a) Konsultacja: 49-249zł,

  b) Zaświadczenia bezpłatnie lub od 49 do 249zł za zaświadczenia związane z wywozem leków zawierających medyczną marihuanę  za granicę.

Aktualny cennik jest publikowany w serwisie marihuana24.pl

 1. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem.

 2. Zapłaty za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne można dokonać: systemem BLIK, kartą kredytową/debetową lub przelewem na konto bankowe za pośrednictwem systemów płatności internetowych.

 3. Na prośbę pacjenta za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura.

  11 .Zawarcie i rozwiązanie umowy
  1.Zawarcie umowy

  1. Zgłoszenie usługi: Zawarcie umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej serwisu pod adresem www.marihuana24.pl

  2. Akceptacja regulaminu: Poprzez złożenie zgłoszenia usługi, Pacjent akceptuje postanowienia regulaminu świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych.

  3. Potwierdzenie umowy: Po złożeniu zgłoszenia, Pacjent otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail.

2.Rozwiązanie umowy

1.Odstąpienie od umowy: Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną w terminie do 14 dni.

2.Zgłoszenie odstąpienia: Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, które należy przesłać na adres e-mail kontakt@marihuana24.pl

3.Zwrot opłaty: W przypadku odstąpienia od umowy, Spółka zwraca Pacjentowi opłatę za niewykonaną usługę zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 

12.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin ustala Zarząd spółki Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE sp. z o.o.

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odrębne przepisy prawa, jak również odrębne regulacje ustanowione przez Podmiot leczniczy.

 3. Mając na uwadze, że spółka Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE sp. z o.o.

  a) nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;

  b) nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.

  c) Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Podmiotu leczniczego marihuana24.pl

  d) Na życzenie regulamin może zostać przesłany w formie elektronicznej w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

 4. Zasady ​​ przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

 5. Wyłączenie odpowiedzialności podmiotu leczniczego

Podmiot leczniczy NZOZ e-medicare sp. z o.o. ani podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z celowego wprowadzenia w błąd, zatajenia danych lub informacji, podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych czy niepełnych informacji albo danych w formularzu, w trakcie wizyty lekarskiej i badania w gabinecie stacjonarnym lub w trakcie Usługi Telemedycznej na którymkolwiek z jej etapów.

6.Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2024r. z późniejszymi zmianami.